عكسی از میدان توپخانه در سال 1330

عكسی از میدان توپخانه (امام خمینی «ره») تهران كه در سال 1330 ثبت شده است.
2133835.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۹