بدهی دولت زیاد شد

بدهی بخش دولتی به بانك مركزی در مهرماه رقم ۶۲۴.۳ هزار میلیارد ریال شده كه نسبت به اسفندماه گذشته ۸.۴ درصد و نسبت به مهرماه سال گذشته ۱.۳رشد داشته است.
به گزارش نما، تازه ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی بیانگر آن است که بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مهرماه رقم 624.3 هزار میلیارد ریال شده که نسبت به اسفندماه گذشته 8.4 درصد و نسبت به مهرماه سال گذشته 1.3رشد داشته است.

بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی را در مهرماه سال جاری 9967.5 هزار میلیارد ریال اعلام کرده که به نسبت اسفندماه سال گذشته 8.6 درصد و به نسبت مدت مشابه سال گذشته 17.0 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی در مهرماه سال جاری 1123.8 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفندماه سال گذشته 12.7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14.5 درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در مهرماه سال جاری به رقم 1504.8 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه 14.6 درصد و نسبت به مهر سال گذشته 22.4 درصد افزایش نشان می دهد.سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در مهرماه رقم 355.8 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی 4.7 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی 1.7 درصد کاهش یافته است.
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۲۷