آخرین تصویر از نفتكش ایرانی

تصویری از نفتكش ایرانی سانچی در روز چهارم حادثه برخورد با كشتی باری چینی؛ تاكنون از ۳۲ خدمه مفقود، پیكر یك نفر پیدا شده است. تصویری از نفتكش ایرانی سانچی در روز چهارم حادثه برخورد با كشتی باری چینی؛ تاكنون از ۳۲ خدمه مفقود، پیكر یك نفر پیدا شده است.
2162531.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۱