معزفی جانشین محسنی بندپی در بهزیستی

انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی طی حكمی پهبد پورشبانان را به عنوان جانشین رئیس سازمان بهزیستی كشور منصوب كرد.
به گزارش نما، انوشیروان محسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی پهبد پورشبانان را به عنوان جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد.

روز گذشته محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی با حکم رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۱