ابلاغ ممنوعیت صادرات كیوی به گمرك

ممنوعیت موقت صادرات كیوی با هدف جلوگیری از عرضه محصول غیر استاندارد كیفی به ویژه حد مطلوب قند كیوی در بازارهای هدف، به كلیه گمركات سراسر كشور ابلاغ شد.
به گزارش نما، بر اساس تصمیمات جلسه میز ملی صادرات مرکبات و کیوی در استان مازندران مقرر شد؛ صادرات ارقام مختلف کیوی از تاریخ 31 شهریور ماه سال جاری لغایت 15 مهرماه سال جاری از تمامی گمرکات خروجی کشور ممنوع باشد.

در این ابلاغ آمده است:

با هدف جلوگیری از عرضه محصول غیر استاندارد کیفی به ویژه حد مطلوب قند کیوی (حداقل بریکس 2.6) در بازارهای هدف، صادرات ارقام مختلف کیوی از تاریخ 31 شهریور ماه سال جاری لغایت 15 مهرماه سال جاری از تمامی گمرکات خروجی کشور ممنوع شده است.

لذا خواهشمند است به استناد تبصره ذیل ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات و با رعایت مفاد ماده 11 مکرر آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مراتب فوق به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شود..

در ضمن از سال آینده به بعد همه ساله صادرات کیوی از تاریخ 15 تیرماه تا 15 مهرماه از گمرکات اجرایی کشور به دلایل ذکر شده فوق ممنوع خواهد بود.
ثبت: ۱۳۹۷/۶/۳۱