اصلاح ساختار مالكیت خودروسازان در دستور كار مجلس است

حمیدرضا فولادگر، رئیس كمیسیون حمایت از تولید ملی، با بیان اینكه یكی از برنامه های مجلس كه به زودی طرح آن نهایی می شود، ساماندهی صنعت خودرو است، گفت:"طرح ساماندهی بازار خودرو" كه پیش از این چند باری در مجلس رفت و برگشت داشت به دلیل شرایط جدید اقتصاد كشور به "طرح ساماندهی صنعت خودرو" تغییر یافت.