علت حضور آمریكا در سوریه چیست؟

وزارت خارجه روسیه گفت: حضور آمریكا در سوریه با هدف تجزیه این كشور است.
به گزارش نما، وزارت خارجه روسیه امروز بار دیگر نسبت به حضور آمریکا در سوریه واکنش نشان داد.

بنا بر اعلام وزارت خارجه روسیه، حضور آمریکا در سوریه غیر قانونی است و با هدف تجزیه این کشور صورت می گیرد.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۴