مراجعه بیش از ۲۱۲ هزار خودرو به مراكز معاینه فنی برای اولین بار

سید نواب حسینی منش با اشاره به اینكه از ابتدای آبان تا نیمه آذر بیش از ۳۰۴ هزار دستگاه خودرو به مراكز مراجعه كرده اند، گفت: بیش از ۲۱۲ هزار دستگاه از این خودرو‌ها برای اولین بار برای دریافت معاینه فنی مراجعه كرده‌اند.
به گزارش نما، سید نواب حسینی منش، با اشاره به گزارش واحد سیار تست کنار جاده‌ای خودرو‌های سنگین، اظهار کرد: این واحد از ۵ مهر تاکنون وضعیت آلایندگی هزار و ۵۸۶ دستگاه خودروی سنگین را مورد ارزیابی قرار داده که از این تعداد ۸۴ درصد دارای معاینه فنی و ۱۶ درصد فاقد معاینه فنی بوده اند.

وی افزود: ۵۴۷ دستگاه خودرو سنگین به علت نداشتن معاینه فنی و یا دودزا بودن جریمه و اعمال قانون شده اند.

به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران، گواهی معاینه فنی ۳۰۵ خودرو به دلیل مردودی در آزمون آلایندگی باطل شده است.
سیدنواب حسینی منش با اشاره به گزارش واحد سیار تست کنارجاده‌ای خودرو‌های سنگین، اظهار کرد: این واحد از ۵ مهر تاکنون وضعیت آلایندگی هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو سنگین مورد ارزیابی قرار گرفته که از این تعداد ۸۴ درصد دارای معاینه فنی و ۱۶ درصد فاقد معاینه فنی بوده اند.

وی افزود: ۵۴۷ دستگاه خودرو سنگین به علت نداشتن معاینه فنی و یا دودزا بودن جریمه و اعمال قانون شده اند.

به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران گواهی معاینه فنی ۳۰۵ خودرو به دلیل مردودی در آزمون آلایندگی ابطال شده است. سیدنواب حسینی منش با اشاره به گزارش واحد سیار تست کنارجاده‌ای خودرو‌های سنگین، اظهار کرد: این واحد از ۵ مهر تاکنون وضعیت آلایندگی هزار و ۵۸۶ دستگاه خودرو سنگین مورد ارزیابی قرار گرفته که از این تعداد ۸۴ درصد دارای معاینه فنی و ۱۶ درصد فاقد معاینه فنی بوده اند.

وی افزود: ۵۴۷ دستگاه خودرو سنگین به علت نداشتن معاینه فنی و یا دودزا بودن جریمه و اعمال قانون شده اند.

به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران گواهی معاینه فنی ۳۰۵ خودرو به دلیل مردودی در آزمون آلایندگی ابطال شده است.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۷