بركات رفتن بر سر قبر پدر و مادر كه از آن بی خبرید

هر كس در عصر پنج شنبه برود بر سر قبر مادرش و پدرش و طلب مغفرت كند ، خداوند عزوجل طبقه هایی از نور به قلب آنان افاضه می كند و آنها را خوشنود می گرداند و حاجات این كس را بر می آورد.
به گزارش نما، هر کس در عصر پنج شنبه برود بر سر قبر مادرش و پدرش و طلب مغفرت کند ، خداوند عزوجل طبقه هایی از نور به قلب آنان افاضه می کند و آنها را خوشنود می گرداند و حاجات این کس را بر می آورد.

أرحام انسان در عصر پنجشنبه منتظر هدیه ای هستند و لذا من در بین هفته منتظرم که عصر پنج شنبه برسد و بیایم بر سر قبر پدر و مادرم و فاتحه بخوانم.منبع : معاد شناسی علامه طهرانی ، ج ۱ ، ص ۱۹۰
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰