فرزند ارشد رهبری در حال گرفتن نامه های مردم

فرزند ارشد مقام معظم رهبری در حال گرفتن نامه های مردم در میدان انقلاب
994660_552.jpg
ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳