حمایت اتحادیه عرب از اقدامات شورای نظامی انتقالی سودان

اتحادیه عرب اعلام كرد از اقدامات شورای نظامی انتقالی سودان برای محقق ساختن انتقال سیاسی در این كشور حمایت می‌كند.
به گزارش نما، اتحادیه عرب اعلام کرد از اقدامات شورای نظامی انتقالی سودان برای محقق ساختن انتقال سیاسی در این کشور حمایت می‌کند.
ثبت: ۱۳۹۸/۱/۲۶