عكسی زیرخاكی از «سروش صحت» كه تا به حال ندیده اید

سروش صحت با انتشار این عكس نوشت: با خشایار، سال ۱۳۵۸.

به گزارش نما، سروش صحت با انتشار این عکس نوشت:


سروش+صخت.jpg

ثبت: ۱۳۹۸/۵/۲۲