عكس قدیمی از سه گوینده اخبار

محمدرضا حیاتی، مرحومه ایران شاقول و حسن سلطانی در استودیوی خبر
595074_645.jpg
ثبت: ۱۳۹۸/۵/۲۲