كاریكاتور / هر یك میلیون نخ سیگار؛ یك نفر

دبیركل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران گفته "بر اساس آمارهای جهانی مصرف هر یك میلیون نخ سیگار باعث مرگ یك انسان می‌شود.
648719_654.jpg
ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹