نسخه چاپی

اختصاصی نما:

چند لیستی بودن اصلاح‌طلبان به نفع آنهاست

عکس خبري -چند ليستي بودن اصلاح‌طلبان  به نفع آنهاست

خبرگزاری ها خبر دادند كه اصلاح طلبان در نظر دارند فهرست واحد برای انتخابات مجلس ندهند. اگر این خبر تایید شود. آنها كار عاقلانه ای كرده اند.

محمد باقر اسداللهی- خبرگزاری ها خبر دادند که اصلاح طلبان در نظر دارند فهرست واحد برای انتخابات مجلس ندهند.
اگر این خبر تایید شود. آنها کار عاقلانه ای کرده اند زیرا جناح اصلاح طلبی اکنون دچار چند دستگی است.
دسته ای از آنها در تعصبات جریان خود از واقعیت های جامعه ی ایران، غافلند و تصور دارند باز مثل گذشته در بین مردم آراء خود را دارا هستند.
دسته ای از آنها در خط عناد و تقابل افتاده اند و مواضعی در مقابل انقلاب و اصول آن می گیرند.
دسته ای دیگر متوجه حقایق نشده اند و دارند از اصلاح طلبی دور می شوند و گاه در محافل اظهار برائت می کنند.
دسته ای دیگر که بر حسب شرایط روز ژست اصلاح طلبی داشتند اکنون که ملت از اصلاح طلبان نارضایتی عمیق دارند دیگر ژست اصلاح طلبان را حاضر نیستند بگیرند.
دسته ای منافع خود را در جدایی از اصلاح طلبان می دانند حاضر نیستند که هزینه ی ناکارآمدی و مشکل سازی اصلاح طلبان را بپذیرند.
یک عده هم هستند که معتقدند در هر دوره باید طبق آن دوره ی خود را در آورد و حالا دیگر دوره ی اصلاحات و اصلاح طلبی تمام شده و در پی دوره ی جدیدی هستند که در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. بر این اساس اگر اصلاح طلبان یک فهرست واحد بدهند مردم چون نمی دانند این فهرست مال کدام یک از این دسته های اصلاح طلبان است به آن رای بسیار کمی خواهند داد.
اما چند لیستی باعث می شود که هر دسته از اصلاح طلبان، افراد باب نگرش خود را حمایت کرده و رای بدهند تا احتمالا در مجلس یازدهم ، اصلاح طلبان نیز حضور داشته باشند.
آینده نشان می دهد اصلاح طلبان می خواهند همه چیز را از دست بدهند یا بخشی را نگه دارند.
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶