نسخه چاپی

اختصاصی نما:

آرامش بندگی!

عکس خبري -آرامش بندگي!

روزهای سختش زیادی طولانی شده است و تو باید در مقابل هر كنشی -درونی و بیرونی- بی واكنش بمانی.داد هم نمی شود زد كه برون ریز این دردهای عمیق،قابل ترجمه برای غیر نیست.

مصطفی پاک نهاد-خودمان را بسته ایم به تخت زمانه تا ترکِ اعتیاد خاطرات کنیم.روزهای سختش زیادی طولانی شده است و تو باید در مقابل هر کنشی -درونی و بیرونی- بی واکنش بمانی.داد هم نمی شود زد که برون ریز این دردهای عمیق،قابل ترجمه برای غیر نیست.

-+-
به عادت تقریبا همیشگی ام،قبل از خواب شبانه،کتابی ورق می زنم.البته کتاب خوانی ام نیم خواری است و این بد است.اگر مثل غذا خوردنم کم می کشیدم اما تمامش می کردم خوب بود.به هر حال این چند شب بخش هایی از "شرح حدیث جنود عقل و جهل"امام خمینی(ره) را می خوانم.نه اینکه اینکاره باشم اما آی غبطه می خورم به معرفت این مرد،به توحیدش،به توکلش،به انقطاعش از هر چه غیر از او،به اراده اش،به بزرگی اش و به هزار صفت خوب دیگرش.دوستش دارم و برایتان چند خطی از این کتاب می نویسم که به گمانم پاسخ خیلی از سوال ها به همین سختی/راحتی است.به همین بندگی!

"...کسی که تسلیم پیش حق و اولیاء خدا شود و در مقابل آن ها چون و چرا نکند و با قدم آن ها سیر ملکوتی کند،زود به مقصد می رسد.از این جهت بعضی از عرفا گویند که مومنین از حکما نزدیکتر به مقصد و مقصود هستند؛زیرا که آن ها قدم را جای پای پیامبران می گذارند و حکما می خواهند با فکر و عقل خود سیر کنند.والبته آن که تسلیم راهنمایی الهی شد،از راه مستقیم-که اقرب طرق است-به مقصود می رسد و هیچ خطری از برای او نیست.لکن آن که با قدم خود سیر کند چه بسا در هلاکت افتد و راه را گم کند...
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۹