نسخه چاپی

اختصاصی نما:

سال98 بحران، تهدید یا فرصت

عکس خبري -سال98 بحران، تهديد يا فرصت

اكنون و در شرایطی كه واپسین روزهای 98، كشور با اپیدمی همهگیر كرونا دستوپنجه نرم میكند، باوجود تمام كاستیها تنها عاملی كه میتواند عبور از بحران را آسان كند همدلی و همراهی ملت در سایه نظام اسلامی است، نظامی كه در عین شفافیت با جامعه در سالی كه گذشت پارهای از تهدیدها را با اتكا به حمایت مردمی تبدیل به فرصت نمود و از این بحران نیز با موفقیت عبور خواهدكرد.


نفیسه زارعی- سال 98 با تمام نفسهای بهشماره افتادهاش روبه انتهاست، سالی که میتوان آن را به عنوان یکی از پرتنشترین سالهای دهه نود از منظر حوادث داخلی نامید. با یک نگاه کلی به رویدادهای داخلی ایران در این سال، میتوان در کنار پیشآمدهای مختلف ،دو رکن دولت و ملت را تأثیرگذار دانست.
حوادث طبیعی مانند سیلها و زلزلههایی که در نقاط مختلف کشور روی داد، در کنار وقایعی همچون اعتراضات آبانماه که منجربه تنش و تشنج در خیابانهای پایتخت و سایر شهرها شد، تنها گوشهای از اتفاقاتی است که این سال را پرهیاهوتر از سالهای قبل میکند. نگاه به این رویدادها و عواقب و مراتب آن میبایست از طریق توجه به اصل دولت- ملت مورد نقد و بررسی قرار گیرد، بهویژه آنکه بخشی از این وقایع بیانگر توان دولت و نهادهای مرتبط با آن در مواجهه با بحرانهای مختلف و دریافت آسیبپذیری و حتی آسیبزایی آن در این کشمشهاست. در این میان نقش ملت به عنوان حامی نظام اسلامی قابل ملاحظه است ، حضور نیروهای جهادی در عرصه مقابله با بلایای طبیعی و امدادرسانی به آسیبدیدگان در یکسو و تقابل مردم با جریانات ضدانقلابی که اسلحه بهدست به میدان آمده بودند گواه مقبولیت نظام و آرمانهای اصیل آن نزد عموم تودهها بود، اما شاید به جرأت بتوان دشوارترین رویداد 98 را ترور سیدالشهدای خط مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی توسط عوامل آمریکا در بغداد دانست. حضور آحاد جامعه در تشییع پیکر شهدای مقاومت و بدرقه بیسابقه شهید سلیمانی، و حمایت مردم از سیلی سخت به آمریکا و حمله موشکی سپاه به پایگاه نظامی آمریکا نشان از این داشت که هیچ فاصلهای میان مردم و اصل نظام و رکنی مهم به نام حمایت از خط مقاومت که توسط جریاناتی خاص مورد نقد و یا توهین واقع میشد، وجود ندارد.
حتی بعد از موجسواری دشمن درپی حادثه هواپیمای اوکراینی و بازی با عواطف ملت توسط رسانههای معاند و سوءاستفاده جریانات سیاسی لیبرال از این ماجرا، اقامه نمازجمعه به امامت رهبر انقلاب آبی بر آتش شیطنتهای سیاسی بود، حضور حداکثری مردم در این نماز گواه این حقیقت است که ناکارآمدی بخشی از بدنه اجرایی نظام به معنای پشتکردن مردم به اصل حاکمیت اسلامی نیست. حضور مؤثر مردم در راهپیمایی 22 بهمنماه و همچنین شرکت انتخابات مجلس شورای اسلامی و توجه به نوع انتخاب مردم این مهم را اثبات میکند. اما اکنون و در شرایطی که واپسین روزهای 98، کشور با اپیدمی همهگیر کرونا دستوپنجه نرم میکند، باوجود تمام کاستیها تنها عاملی که میتواند عبور از بحران را آسان کند همدلی و همراهی ملت در سایه نظام اسلامی است، نظامی که در عین شفافیت با جامعه در سالی که گذشت پارهای از تهدیدها را با اتکا به حمایت مردمی تبدیل به فرصت نمود و از این بحران نیز با موفقیت عبور خواهدکرد
ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 
آخرین اخبار...