میزان تورم مهرماه

مركز آمار ایران نرخ تورم خانوارهای شهری كشور در مهرماه سال 1393 را برابر 19.1 درصد اعلام كرد.

به گزارش نما، براساس اعلام مرکز آمار شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مهرماه سال جاری عدد 197 را نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته 1.4 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه ‌به نقطه 14.2 درصد) نسبت به تورم نقطه به نقطه شهریورماه ثابت مانده است.

همچنین درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) 19.1 درصد است که نسبت به تورم شهریورماه 1.5 درصد کاهش داشته است.

بر این اساس شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات» در این ماه به رقم 230.6 رسید که نسبت به ماه گذشته 0.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام مرکز آمار شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به 228.4 رسید که حاکی از افزایش دو درصدی این شاخص نسبت به ماه گذشته است.

همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش داشته است که به این ترتیب نرخ تورم 12 ماهه این گروه برابر 18.2 درصد محاسبه شده است.

از سویی دیگر شاخص گروه عمده خوراکی، آشامیدنی، دخانیات نسبت به ماه مشابه سال گذشته 7.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه گذشته مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.1 درصد است که نسبت به شهریورماه 2.9 درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش شاخص عمده گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مهرماه سال جاری به رقم 185.5 رسید که 1.9 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است و میزان افزایش شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) نیز 17.1 درصد بوده است.

به این ترتیب نرخ تورم 12 ماهه مهرماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 19.6 درصد است که نسبت به همین اطلاع در شهریورماه 0.8 درصد کاهش یافته است.
ثبت: ۱۳۹۳/۸/۵