بودجه محرمانه برای هزینه‌های كاخ مجلل اردوغان

پارلمان تركیه به طرح وزارت كشور برای واگذاری بودجه سری به ریاست جمهوری تركیه رأی مثبت داد.

به گزارش نما به نقل از العالم، این بودجه را ریاست جمهوری ترکیه در حوزه هایی چون کمک به ارگان های اطلاعاتی، دفاعی، امنیتی و امور مرتبط با منابع عالی کشور به کار خواهد گرفت.

جلسه امروز پارلمان ترکیه که به تصویب مجموعه قوانین امنیت داخلی اختصاص داشت با طرح عجیب حزب عدالت و توسعه مواجه شد که در آن خواستار اختصاص بودجه سری و تصویب یک ماده قانونی شدند که براساس آن رئیس جمهور، قادر خواهد بود از بودجه صندوق مذکور برای هزینه های کاخ ریاست جمهوری استفاده نماید.

در توجیه این درخواست آمده است: تعیین بودجه تخصیص یافته برای هزینه های ریاست جمهوری جهت استفاده از آن برای نظام در زمینه خدمات محرمانه اطلاعاتی و دفاعی و امنیت ملی و منافع عالی کشور، امور مورد نیاز برای حفظ هیبت کشور(ترکیه)، اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خدمات فوری می باشد.

ناظران بر این باورند که اردوغان در تلاش برای ابتکار راه جدیدی برای هزینه کردن بودجه عمومی برای رفاه زندگی شخصی و خانوادگی خود است و این اقدام وی در زمینه معرفی خودش به عنوان یکی از سلاطین با انتقاد، تمسخر و تحقیر از طرف فعالان پایگاه های اجتماعی مواجه شده است.

از سوی دیگر، تخصیص این بودجه به کاخ ریاست جمهوری ترکیه، به منزله آن است که اردوغان از اختیارات احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه در زمینه تصمیم گیری درباره استفاده از بودجه ویژه و اختیاراتش را به نفع خود مصادره کرده است.

تصویب این بودجه باعث انتقادات تندی از سوی نمایندگان احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه شده است؛ معترضان این قانون را تسهیل در واگذاری بی حساب و کتاب بودجه به کاخ ریاست جمهوری ترکیه دانستند.

روزنامه ترکیه ای "رادیکال" نوشت: از نگاه مخالفان، این قانون با نص قانون اساسی کشور منافات دارد و به نوعی نشان از سر فرود آوردن دولت برخاسته از حزب عدالت و توسعه در برابر کاخ ریاست جمهوری ترکیه است؛ این اتفاق یعنی اردوغان همه چیز ترکیه را در اختیار گرفته و دولت احمد داود اوغلو در عمل اختیار خاصی ندارد.

۱۳۹۴/۱/۹

اخبار مرتبط