عكس/تسبیح جان كری

به تازگی تصویری از جان كری در رسانه های مجازی منتشر شده است كه در آن وی تسبیح به دست دارد. لذا این تصوبر بین كاربران بحث های جالبی را به راه انداخته است.

3452169_305.jpg
ثبت: ۱۳۹۴/۵/۱۸