تفاوت در پرداخت حق بیمه ها

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینكه تفاوت در پرداخت حق بیمه و همچنین استفاده از بودجه عمومی و مردمی از جمله چالشهای تجمیع بیمه هااست، گفت: هزارمیلیارد تومان درماه دربخش درمان هزینه می شود.

به گزارش نما، دکتر سید تقی نوربخش در مورد احتمال تجمیع بیمه ها گفت: نمی توان احتمالی برای این امر در نظر گرفت اما تجمیع بیمه ها در مورد سازمان های بیمه گری که از محل بودجه عمومی تامین می شوند می تواند باعث ایجاد کارآمدی شود.

وی گفت: این درحالی است که تامین اجتماعی سازمانی است که منابع آن از محل سرمایه گذاری مردم است بنابراین این سازمان ها از دو جنس متفاوت هستند که امکان تجمیع آنها وجود ندارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: سازمان هایی مانند دادگستری، بانک ها، آموزش و پرورش و ... جایی که تمامی بیمه ها بودجه شان از بودجه عمومی دولت تامین می شود امکان تجمیع در آنها وجود دارد اما ادغام منابع مردم با دولت نمی تواند کارآمدی زیادی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه در تامین اجتماعی حق بیمه ۹درصد حقوق و دستمزد بدون سقف کسر می شود، گفت: در سایر صندوق ها این رقم معادل صفر تا ۶ درصد تعیین شده است و در حال حاضر کارمندان دولت و کارفرمایان دو درصد حق بیمه به دولت پرداخت می‌کنند و دو درصد دیگر نیز از محل بودجه عمومی کشور تامین می‌شود.

نوربخش با اشاره به اینکه در ماه بیش از سه هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بازنشستگان هزینه می شود، گفت: همچنین هزار میلیارد تومان نیز در بخش درمان هزینه می شود.

به گفته وی، پرداخت وام قرض الحسنه بدون سود به این افراد یکی از اقدامات مهمی بوده است که در سال جاری انجام شده و به مرور تمامی بازنشستگان از آن برخوردار خواهند شد.

۱۳۹۴/۹/۲۲

اخبار مرتبط