نرخ تورم افزایش یافت

مركز آمار ایران اعلام كرد:شاخص كل خردادماه سال 1396 عدد 259.7 را نشان می‌دهد كه نسبت به ماه قبل 0.5 درصد كاهش داشته است.

به گزارش نما به نقل از مرکز آمار، شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 10.5 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (11.8 درصد)، 1.3 واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص کل (بر مبنای100=1390) درصد تغییرات شاخص کل در 12 ماه منتهی به خردادماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، 8.5 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 1396 (8.1 درصد)، 0.4 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم 292.0 رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص گروه عمده 'خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات 'نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.8 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به خرداد 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 10.3 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 (9.4 درصد)، 0.9 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 288.7 رسید که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.2 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12 ماهه این گروه 10.3 درصد است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در خرداد 1396 به رقم 238.1 رسید که 0.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده 'کالاهای غیرخوراکی و خدمات'نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.2 درصد بوده است و نرخ تورم 12 ماه منتهی به خردادماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 7.1 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1396 (7.1 درصد)، تغییری نداشته است.

۱۳۹۶/۴/۱

اخبار مرتبط