ناراحتی تراكتوری ها از رای بازی با پرسپولیس

باشگاه تراكتورسازى متن لایحه دفاعیه و اعتراض قانونى خود به حكم كمیته انضباطى در خصوص اتفاقات بازى مقابل پرسپولیس را كه ارائه نموده بود مورد پیگیرى مجدد قرار داد .

به گزارش نما، باشگاه تراکتورسازى متن لایحه دفاعیه و اعتراض قانونى خود به حکم کمیته انضباطى در خصوص اتفاقات بازى مقابل پرسپولیس را که ارائه نموده بود مورد پیگیرى مجدد قرار داد .

در بخشى از این لایحه که توسط آرش نجفى وکیل باشگاه تنظیم شده با اشاره به مغایرت حکم با مقررات فیفا آمده است:

بدین وسیله مراتب اعتراض خود را نسبت به حکم کمیته انضباطی فوق الاشاره اعلام نموده و تقاضای رسیدگی مجدد و صدور حکم شایسته بنا به شرح دلایل آتی الذکر استدعا دارد:

‎1-تنبیه تعیین شده در رأی صادره با شدت تخلف تبعیض نژادی و قومی تناسب ندارد زیرا از تمامی شواهد و قرائن موجود آشکار است که سر دادن شعارها و القاب توهین آمیز به زبان ترکى با هماهنگی قبلی و سازماندهی که نشانگر سوء نیت عده ای در پشت ماجرا می باشد صورت گرفته که در این صورت مجازات حداقل در بند 3 ماده 73 آیین نامه انضباطی با توجه به کیفیت تخلف و سوء نیت قبلی خفیف است و حکم طوری صادر شده که انگار هواداران باشگاه پرسپولیس برای بار اول و تحت شرایط حاکم بر بازی مرتکب این تخلف شده اند در حالى که به واقع اینطور نبوده است.

2-نکته مهم تر اینکه ماده 73 آیین نامه انضباطی فدراسیون در تعیین میزان مجازات و مصادیق آن خصوصاً در بند 2 و 3 ماده اخیر الذکر دچار اشتباه شده است چرا که مطابق بند 2 ماده 145 آیین نامه انضباطی فیفا نسخه 2017 که در بیان مقررات انضباطی فدراسیون ها تقریر شده آمده است " فدراسیون ها بدون استثنا باید مقررات الزامی ذیل را در مقررات خود با توجه به ساختار داخلی اعمال کنند" یکی از مواد الزامی ماده 58 ناظر بر تبیض نژادی و قومی است ، از سوی دیگر در این ماده فقط در تعیین میزان جریمه تعیین شده آزادی عمل اعطا شده است.

3-در بند 3 ماده 58 آیین نامه انضباطی فیفا امده است که : " در جایی که هواداران یک تیم مرتکب تخلفات برشمرده در قسمت اول از بند 1 همان ماده از جمله توهین به شأن فرد یا افراد از طریق عبارات و اعمال تبعیض آمیز ، نفرت آفرین نسبت به نژاد ، رنگ پوست و زبان گردند حداقل 2 سال از ورود به استادیوم محروم می شوند.

‎بنا به مراتب فوق ، نظر به اینکه رعایت و پیش بینی ماده 58 جز در بخش مرتبط با میزان جریمه برای فدراسیون ها الزامی است لذا از آن کمیته محترم استدعا دارد نسبت به احراز اینکه مدعیات این باشگاه در رابطه با مغایرت مقررات الزامی فیفا با آیین نامه فعلی که سبب اشتباه در تعیین میزان تنبیه شده ، رسیدگی شایسته مبذول و حکم متناسب صادر فرمایید.

گفتنى است با گذشته بیش از دو هفته به این لایحه و اعتراض هنوز توجهى به درخواست باشگاه تراکتورسازى صورت نگرفته با این وجود پیگیرى هاى باشگاه تا صدور حکم متناسب با تخلف ادامه خواهد داشت.

۱۳۹۶/۱۱/۲

اخبار مرتبط