ماجرای عجیب حضرت سلیمان(ع) و یك حیوان دریائی

هزار گروه مثل من هستند، پس هر كسی كه روی حقیقت توكل بر خدا پیدا كرد، خداوند از جایی كه گمان ندارد اسباب روزی او را فراهم می كند.

به گزارش نما، روزی یکی از حیوانات دریائی سر از آب بیرون آورده عرض کرد ای سلیمان، امروز مرا ضیافت و مهمان کن، سلیمان امر کرد آذوقه یک ماه لشکرش را لب دریا جمع کردند تا آنکه مثل کوهی شد، پس تمام آنها را به آن حیوان دادند، تمام را بلعید و گفت:

بقیه قوت من چه شد، این مقداری از غذاهای هر روز من بود.

سلیمان تعجب کرد، فرمود:

آیا مثل تو دیگر جانوری در دریا هست، آن ماهی گفت:

هزار گروه مثل من هستند، پس هر کسی که روی حقیقت توکل بر خدا پیدا کرد، خداوند از جایی که گمان ندارد اسباب روزی او را فراهم می کند.


۱۳۹۷/۱۰/۱۷

اخبار مرتبط