بودجه مجلس چقدر است؟

محمد كاظم انبارلویی

يك شنبه گذشته بگو مگويي بين آقاي كامران نماينده محترم اصفهان و آقاي لاريجاني رئيس محترم مجلس درخصوص ميزان و مبلغ بودجه مجلس درگرفت.
آقاي كامران معتقد بود بودجه مجلس 745 ميليارد تومان است. لاريجاني اين رقم را خلاف واقع دانست. رئيس مجلس در پاسخ به تذكر آقاي كامران گفت: بودجه جاري وعمراني مجلس 130 ميليارد تومان است.

807.gif

اگر كسي شك و شبهه‌اي دارد به هيئت نظارت مراجعه كند.(1)
واقعيت اين است كه بودجه مجلس نه 745 ميليارد تومان است و نه 130 ميليارد تومان. كافي است با مراجعه به مفاد جدول شماره 7 قانون بودجه سال 91 كل كشور و رديف 101500 با عنوان مجلس شوراي اسلامي، دريابيم كه مجموعه اعتبارات جاري وعمراني و طرح تملك آن مبلغ 417 ميليارد تومان است و به شرح زير مي‌توان مشاهده كرد.

جدول شماره 7- خلاصه بودجه دستگاه‌هاي اجرايي
در سال 91

جمع جبري اين سه قلم 639/175/4 ميليون ريال مي‌شود .
اگر بودجه جاري وعمراني ديوان محاسبات را هم به آن اضافه كنيم كه البته ربطي به بودجه مجلس ندارد، رقمي معادل 540 ميليارد تومان مي‌شود.
رقم بودجه ديوان محاسبات مطابق جدول 400/228/1 ميليون ريال مي‌باشد (2).
بنابراين نه رقم آقاي كامران مستند است و نه رقم اعلامي رياست محترم مجلس مطابق با واقع است. مجموعه بودجه جاري وعمراني مجلس منهاي بودجه مركز پژوهش‌ها وكتابخانه مجلس 363 ميليارد تومان است كه از اين رقم 164 ميليارد تومان جاري و 198 ميليارد تومان عمراني است.
پي نوشتها:
1- سايت خانه ملت 14/8/91
2- ديوان محاسبات يك دستگاه اجرايي جدا و مجلس هم يك دستگاه اجرايي جداست و بودجه‌هاي آن ربطي به هم ندارند.

۱۳۹۱/۸/۱۷

اخبار مرتبط