تصاویر/ نقاشی كودكان سوری

جمعی از روانشناسان كودك به سراغ مدرسه پناهندگان سوری رفته و از كودكان خواسته اند كه نقاشی های خود را در اختیار آنها قرار دهند.در بسیاری از این تصاویر آنچه مخالفان بشار در خصوص حملات می گویند به تصویر درآمده است. غرب و اعراب همچنان به تجهیز مخالفان بشار ادامه می دهند.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg
۱۳۹۱/۱۰/۱۴

اخبار مرتبط