دایی شكستگی ندارد (عكس)

173895hp2.jpg
  تصادف علی دایی به خیر گذشت. او در روزهای آخر سال 90 شوک سنگینی به فوتبال ما وارد کرد.
ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۲۸