تصاویر ماشین دایی بعد از تصادف

دایی كه همراه با برادرش محمد و ژلكو میاچ بعد از بازی راه آهن و سپاهان با پورشه معروفش راه افتاده بود تا سریعتر خودش را به تهران برساند در حوالی كاشان كنترلش را از دست داد و واژگون شد.

148630_506.jpg

148627_111.jpg

148630_506.jpg
ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۲۸