فراعنه مصر ربوده شدند+ عكس

اكنون نیز نوبت به مصر رسیده است، بعد از دخالت های آمریكا وضعیت موزه مصر اینگونه است.

به گزارش نما این غارت ها تازگی ندارد، بعد از حمله آمریکا به عراق، دیدیم که چه بلایی بر سر موزه بغداد آمد، دیدیم که چگون آثار تاریخی عراق تخریب شدند.

آمریکایی ها به عراق بسنده نکردند و در واقع می تواند گفت هر جا که پا گذاشتند تاریخ آنجا را نابود کرده اند.

افغانستان کشور دیگری است که بعد از حمله آمریکایی بسیاری از آثار تاریخی خود را از دست داد.

اکنون نیز نوبت به مصر رسیده است، بعد از دخالت های آمریکا وضعیت موزه مصر اینگونه است.

egyptMuseumRansacked.jpg
ثبت: ۱۳۹۲/۵/۳۱