عكس/ دستانی كه در آتش جهنم نمی سوزد

پیامبر خدا حضرت محمد(ص) از غزوه تبوك به مدینه باز می گشت، سعد انصاری كه نتوانسته بود همراه پیامبر اكرم به جنگ برود به استقبال آن حضرت آمد.وقتی پیامبر خدا دستان خشك و خشن و ترك خورده او را دید از او پرسید: آیا صدمه ای به دستانت رسیده است؟ سعد انصاری در پاسخ گفت: برای تامین مخارج اهل و عیالم با طناب و بیل كار می كنم. فقبل یده رسول ا... (ص) و قال: هذه ید لا تمسها النار. پیامبر بر دستان سعد انصاری بوسه زد و فرمود: این دستی است كه در آتش جهنم نمی سوزد.بدیهی است بوسیدن دست كارگر از سوی بزرگ ترین پیامبر خدا(ص) ارزش عالی و اهمیت بی نظیر «كار» و تلاش برای رزق حلال را نشان می دهد.

153789_949.jpg

۱۳۹۱/۱/۲۳

اخبار مرتبط