عكس/آقای خاص به زانو در آمد

مورینیو این ژست را بعد از دفع دومین پنالتی رئال توسط نویر گرفت؛ زمانی كه با همه ابهتش تنهاتر از همیشه به نطر می رسید.

158918_987.jpg
ثبت: ۱۳۹۱/۲/۷