• عکس خبري -کفاشيان: دوبار دلم گرفت؛ زندان و توقيف اموال!

    كفاشیان: دوبار دلم گرفت؛ زندان و توقیف اموال!

    در زمانی كه رئیس فدراسیون فوتبال بودم، دوبار دلم گرفت یك بار بدون دلیل بازداشت شدم و به زندان رفتم و بار دیگر كه به دفترم آمدم و لوازم شخصی و كارم را با خود برودند تا بلكه بتوانند مداركی دال بر فساد مالی پیدا كنند كه پیدا هم نكردند! بنده از بدو ورود به ورزش سعی كردم درست كار كنم. شكر خدا موفق هم بودیم و تا زمانی كه كنار ورزش هستم این روند را ادامه خواهم داد.