• عکس خبري -نامدار گمنام!

    نامدار گمنام!

    گمنامی و دیده نشدن و كار خالصانه و خدمت به خلق برای رضای خدا از ویژگی‌های بارز بسیجیان است.