• عکس خبري -امام قيام

  امام قیام

  امام نگذاشتند آن همه عظمت در خاك كربلا مدفون شود و به بازماندگان از آل رسول الله آموختند چگونه كار تبلیغ حق و تفهیم نحوه برخورد با جور و ستم و مظاهر فسق و فجور و تفاله هاى دنیاطلبى و غرور را پیش ببرند كه آن خونهاى بناحق ریخته شده تا قیامت از جوشش نیفتد.

 • عکس خبري -سرگذشت عجيب تربت کربلا

  روایت امام صادق(ع) درباره اهمیت زیارت كربلا و چرایی غربت مومن در دنیا؛

  سرگذشت عجیب تربت كربلا

  محمد بن مسلم مى گوید حضرت از آن دوبار به من خورانیدند و پس از آن درد و بیمارى كه داشتم در خود نیافته و به كلى برایم بهبودى حاصل شد و پس از آن به وطن خویش برگشتم