• عکس خبري -عدالت جنسيتي و برداشت­هاي گوناگون

    اختصاصی نما:

    عدالت جنسیتی و برداشت­های گوناگون

    بحث عدالت جنسیتی یكی از بحث­هایی است كه با شاخص­های غیربومی در كشور مطرح شده است و این اشتباه در میان همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط رواج دارد و در واقع بحثی انحرافی است