• عکس خبري -رقابت خدمت يا مسابقه منصب؟

    حجت السلام علی تبریزی:

    رقابت خدمت یا مسابقه منصب؟

    بعضی اهل مراقبت وقتی مسئولیتی به آنها سپرده می شد از ترس اینكه مبادا نتوانند به خوبی از عهده آن بر بیایند از پذیرش اكراه داشتند. امروز اما كار ما عكس شده! سر رسیدن به مناصب دعوا و جنجال است!