• عکس خبري -سرّ معيوب بودن بودجه

    سرّ معیوب بودن بودجه

    نتیجه تصویب غیر شفاف چنین بودجه‌ای مجهول ماندن درآمدهای واقعی و هزینه‌های واقعی كشور است. وقتی درآمد و هزینه واقعی كشور مجهول ماند به طور طبیعی كسر بودجه هم غیر واقعی است.