• عکس خبري -رئيس جمهور شخصا" به دنبال فيلتر تلگرام بوده است

  آصفری در گفتگو با نما:

  رئیس جمهور شخصا" به دنبال فیلتر تلگرام بوده است

  عضو سابق كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت:رفتار دوگانه رئیس جمهور دررابطه با فیلتر یا عدم فیلتر تلگرام ناشی از برخوردهای سیاسی ایشان است ونشان می دهد دولت درشعار وعمل یكی نیست در وعده دادن به مردم و شعار به گونه ای سخن می گوید و درعمل به گونه دیگر رفتار می كند وبا مردم صادق نیست

 • عکس خبري -ترجمه اشتباه درلوايح ارسالي از سوي دولت يک بازي سياسي است/دولت با مردم صادق نيست

  آصفری در گفتگو با نما:

  ترجمه اشتباه درلوایح ارسالی از سوی دولت یك بازی سیاسی است/دولت با مردم صادق نیست

  عضو سابق كمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت موضوع ومعنی ومفهوم پالرمو را به خوبی می داند وبعید است در این مسئله مرتكب اشتباه شده باشد عملكرد دولت در این زمینه نشان می دهد كه با مردم ومجلس صادق نیست ونمی گویدهدفش از پیوستن به پالرمو چیست چرا كه انتظار می رفت پالرموبا تعهدات وهزینه های سنگین احتمالی كه می تواند برای كشور داشته باشد اصلا" درمجلس تصویب نشود.