• عکس خبري -روزه، عملي جسماني يا عبادتي عاشقانه؟

    دستاوردهای عرفانی روزه

    روزه، عملی جسمانی یا عبادتی عاشقانه؟

    ما این حس را داریم كه ماه رمضان با دیگر ماه ها متفاوت است و دائم در حال مراقبه هستیم كه غیبت نكنیم، دروغ نگوییم، زخم زبان نزنیم، آبروی دیگران را نریزیم. یعنی از انسان مطیع فقهی به انسان فاضل اخلاقی ارتقا می یابیم و وقتی به اواخر ماه مبارك رمضان نزدیك می شویم، دل هایمان نورانیت یافته و عقل ها شكوفا می شود.