• عکس خبري -اين همه خبر منفي يک­جا!

  اختصاصی نما:

  این همه خبر منفی یك­جا!

  دنیای رسانه دنیای هزارتویی است كه بخش گسترده­ای از آن با ذائقه مخاطب در ارتباط است و عدم در نظر گرفتن این مخاطبان منجر به آسیب­های بزرگ برای جامعه خواهد شد.

 • عکس خبري -بهترين تجارت

  نگاهی به فرازهای دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه

  بهترین تجارت

  سپاس خدای را كه از جمله آن راه ها، ماه خود ماه رمضان را قرار داد، ماه روزه، ماه اسلام، ماه طهارت، ماه آزمایش، ماه قیام، ماهی كه قرآن را در آن نازل كرد، برای هدایت مردم، و بودن نشانه هایی روشن از هدایت و مشخص شدن حق از باطل. و بدین جهت برتری آن ماه را بر سایر ماه ها بر پایه احترامات فراوان، و فضیلت های آشكار روشن نمود، پس آنچه را در زمان های دیگر حلال بود حرام كرد و برای اكرام آن خوراكی ها و آشامیدنی ها را منع نمود و برای آن زمان معینی قرار داد كه حضرتش - جلّ وعز - اجازه نمی دهد از آن پیش افتد و نمی پذیرد كه از آن پس افتد.