• عکس خبري -مستقيم سوئد، غيرمستقيم ناکجا آباد

    اختصاصی نما:

    مستقیم سوئد، غیرمستقیم ناكجا آباد

    مسئله ترددهای معاونت به سوئد به بهانه آموزش و تعامل در حوزه زنان این روزها مسئله­ای است كه در ماه­های گذشته دنبال می­شده و به نوعی اجرای خاموش قرارداد