• عکس خبري -تاثير گناه در نسل و محيط زندگي

    مراحل ششگانه توبه حقیقی

    تاثیر گناه در نسل و محیط زندگی

    به واسطه ژن های او، كروموزم های نطفه او، در فرزندانش اثر می گذارد و به وسیله همین گناه گاهی خدا به باران دستور می دهد نبارد، گاهی به زمین دستور می دهد نرویاند، گاهی به نسیم دستور می دهد نوزد، گاهی به میكروب های مضر دستور داده می شود كه به این جامعه حمله كنند و مسائل وبا و طاعون ایجاد بشود. گناه چنین اثراتی دارد اما انسان خیال می كند یك گناهی كرد و تمام شد،