• عکس خبري -الگوهاي اشتغال و نگاه ­هاي کاربردي به آن

    الگوهای اشتغال و نگاه ­های كاربردی به آن

    توسعه مشاغل و كسب و كارهای خانگی به دلیل تمركز زنان در منزل باعث می­ شود دغدغه­ های مادرانه رفع شود؛ فعالیت‌های خانگی با وجود سنگینی آن از این ویژگی برخوردارند كه می‌توانند بر اساس میل زن و اقتضائات دیگر زندگی از جمله فرزندپروری تنظیم شوند. انعطاف‌پذیر شدن فعالیت زنان و امكان‌پذیر شدن انجام تمام یا بخشی از فعالیت‌های شغلی در خانه، زنان را قادر می‌سازد كه با آرامش بیشتری میان وظایف خانگی و شغل خود سازش ایجاد كنند.