• عکس خبري -خجالت نکشيد و به سينما برويد

    مروری بر فیلم خجالت نكش

    خجالت نكشید و به سینما بروید

    میتوان «خجالت نكش» را یك فیلم خوب خانوادگی دانست كه لازم نیست برای دیدین یك فیلم طنز همراه خانواده خجالت بكشید. خجالت بكشید از الفاظی كه به عنوان طنز استفاده میشود و شوخی های نامربوطی كه شخصیتها با هم دارند.