• عکس خبري -هزار توي جايي به نام اشرف

    هزار توی جایی به نام اشرف

    اگر شما به لیست اعضاء شاخص سازمان مراجعه كنید خواهید دید كه زنان در قیاس با مردان نقش بسیار كمرنگی دارد و شاید فقط مریم رجوی بود كه به عنوان ركن زنانه در تشكیلات نقش تصمیم گیرنده داشت بقیه زنان در حكم سربازان و فدائیان مسعود به حساب می آمدیم البته بودند كسانی كه به رده شورای رهبری رسیدند اما این ارتقاء رتبه تنها از طریق طلاق از همسر، جدایی از فرزند و ذوب شدن در جریان تشكیلات ممكن می شد و دیگر آن زن در این مرحله از تمام زن بودن خود عبور می كرد.