• عکس خبري -هيچ دولتي به اندازه دولت آقاي روحاني اختيارات نداشته است

    حجت الاسلام سلیمی در گفتگو با نما:

    دولت آقای روحانی بیشترین اختیارات را داشته است

    نماینده مردم استان مركزی در مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه در ایران دولت ها چون در دوره اول ضعیف عمل می كنند در دوره دوم به دنبال مقصر می گردند تتا از زیر بار مسئولیت شانه خالی كنند