• عکس خبري -حقوق اوليه زنان در غرب به سادگي نقض مي شود

  در گفتگو با فعال حقوق زنان مطرح شد:

  حقوق اولیه زنان در غرب به سادگی نقض می شود

  در غرب قوانین سختی برای خشونت های زن و شوهری وجود دارد، این قوانین همه بر اساس اجبار اجتماعی معنا پیدا می كند اما در نهایت ماجرا باز ما شاهد هستیم كه زنان در خانه ها دچار ضرب و شتم قرار می گیرند.

 • عکس خبري -اجازه دور زدن قانون را به بازنشستگان ندهيد!

  اجازه دور زدن قانون را به بازنشستگان ندهید!

  متأسفانه بسیاری ازمدیران ورزشی و رؤسای فدراسیون های كشورمان به دنبال دورزدن قانون و فرارازقانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان هستند.