• عکس خبري -روزهاي سخت فرانسه و «امانوئل مکرون»

    نگاهی تحلیلی به موج جدید تظاهرات اعتراضی در شهرهای بزرگ فرانسه؛

    روزهای سخت فرانسه و «امانوئل مكرون»

    موج جدید تظاهرات گسترده خیابانی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت مكرون در فرانسه كه از ماه مارس آغاز شده بود به راه افتاده است و دامنه آن به سرعت در حال گسترش به تمامی مناطق این كشور می باشد