• عکس خبري -مصيبتي به نام سلبريتي‌ها!

    مصیبتی به نام سلبریتی‌ها!

    مشكل از آنجایی آغاز می‌شود كه دیده شدن و شهرت در جامعه ما مساوی با احساس خود مرجع‌پنداری در همه امور شده است!