• عکس خبري -درس‌آموزي عملي

    درس‌آموزی عملی

    ما هرگز با كشوری كه برای ما 12 شرط تعیین كرده، آن هم پس از نقض قطعنامه شورای امنیت كه خودش هم آن را تأیید كرده بود، وارد مذاكره نخواهیم شد.